Povabilo k sodelovanju v javnem natečaju za CGP za ČŠAJ

Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, vabi avtorje k sodelovanju v Javnemu natečaju za izbiro celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše ter da avtorji v skladu s tem javnim natečajem oddajo vlogo za izbor predloga Celostne grafične podobe za Čebelarsko šolo Antona Janše (v nadaljevanju: CGP). Namen javnega natečaja je pridobitev različnih oblikovnih rešitev za CGP od avtorjev oz. vlagateljev ter izbira zmagovalne rešitve. Zmagovalna rešitev CGP bo javnosti predstavljena maja 2023. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica ali vložiti v tajništvu Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica do najkasneje, ponedeljka, 3. aprila. 2023 do 9.00 ure. Vloge, vložene po tem dnevu, ne bomo obravnavali. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni s podatki vlagatelja in označena z oznako javnega natečaja: »Ne odpiraj – Vloga za javni natečaj CGP ČŠAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov vlagatelja. BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI: https://czs.si/objave_podrobno_czs/12895. ČZS


Terenska svetovalca

Vinko Sajtl
041/546 528

Franc Kobe
051/307-415